• Opieka paliatywna i hospicyjna

Opieka paliatywna i hospicyjna

Opieka paliatywna i hospicyjna

opr. dr n. med. Katarzyna Żółtak-Bączkowska

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące i ograniczające życie choroby.

Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Jest to forma opieki gwarantowanej-co oznacza,że w całości prowadzona jest w ramach ubezpieczenia zdrowotnego Pacjenta.

Istotnym jest fakt, że może być prowadzona równolegle z leczeniem pryzczynowym, jeśli u Pacjenta występują objawy wymagające wdrożenia leczenia objawowego, tzn, że  Pacjent może być jednocześnie pod opieka specjalisty np. onkologa, neurologa  i medycyny paliatywnej

Warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych są:

 1. przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
 2. wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy jednostki chorobowej, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej
  i hospicyjnej.

Wykaz jednostek chorobowych kwalifikujących Pacjenta do objęcia opieką paliatywną:

B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)

C00-D48 Nowotwory

G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego

G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

G35 Stwardnienie rozsiane

I42-I43 Kardiomiopatia

J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej

L89 Owrzodzenie odleżynowe

Każde skierowanie musi zawierać jeden z powyżej wymienionych kodów klasyfikacji międzynarowdowej.

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach ambulatoryjnych w poradni medycyny paliatywnej obejmują:

 1. porady i konsultacje lekarskie w poradni lub w domu świadczeniobiorcy, w tym również świadczeniobiorcy, który nie został zakwalifikowany do hospicjum domowego;
 2. porady psychologa w poradni lub w domu świadczeniobiorcy;
 3. świadczenia pielęgniarskie w poradni lub w domu świadczeniobiorcy.

Porada w poradni medycyny paliatywnej lub w domu pacjenta jest to świadczenie obejmujące:

 1. badanie podmiotowe;
 2. badanie przedmiotowe;
 3. ordynację leków, w tym w szczególności leków przeciwbólowych;
 4. zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych;
 5. zlecenie zabiegów pielęgnacyjnych;
 6. kierowanie do podmiotów leczniczych, w tym udzielających świadczeń opieki paliatywnej
  i hospicyjnej w warunkach stacjonarnych lub domowych;
 7. wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia świadczeniobiorcy;
 8. poradę lub wizytę w domu świadczeniobiorcy;
 9. poradę psychologiczną lub wizytę psychologa w domu świadczeniobiorcy;
 10. zabieg pielęgniarski-podawanie leków, zmiana opatrunków lub wizytę pielęgniarki w domu świadczeniobiorcy.

Świadczenia opieki  hospicyjnej w warunkach domowych są realizowane przy zachowaniu poniższych zasad:

 1. całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez zespół;
 2. porady lekarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w miesiącu;
 3. wizyty pielęgniarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w tygodniu;
 4. wizyty pozostałego personelu (psychologa, fizjoterapeuty…) – ustalane indywidualnie przez lekarza stosownie do potrzeb.

Świadczenia w hospicjum domowym udzielane są zgodnie z następującymi zasadami:

 1. wizyta personelu hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu ze świadczeniobiorcą, członkiem jego rodziny lub opiekunem;
 2. wizyta personelu hospicjum domowego jest każdorazowo potwierdzana przez chorego, członka jego rodziny lub opiekuna – z zastosowaniem „Karty wizyt w domu chorego”,
 3. w trakcie sprawowania opieki, podczas każdej wizyty, chorzy i członkowie ich rodzin lub opiekunowie otrzymują zalecenia dotyczące dalszego postępowania pielęgnacyjnego
  i leczniczego, informacji o numerach telefonów personelu hospicjum domowego, udzielenia porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby, udzielenia wizyty w domu, innych form opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz zasad jej prowadzenia.

 

Nie obawiajmy się korzystać z opieki paliatywnej, która jest opieką ukierunkowaną na poprawę jakości życia, pomaga przetrwać cały proces leczenia  i sprzyja aktywizacji psychospołecznej i zawodowej
w trudnym czasie choroby.

 

Link do wyszukiwarki placówek opieki paliatywnej i hospicyjnej:

https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpecjalistyczne

NPS-PL-00058

2020-11-20T13:52:38+01:00